Algemene voorwaarden 2021

Versie: 03-10-2021

Artikel 1. Definities

1.1  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2  Betent: de handelsnaam van Betent B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Ceintuurbaan 286-H, 1072 GK te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82283141 en aanbieder van krachtens de Vergunning vergunde kansspelen.

1.3  BSN: Burgerservicenummer.

1.4  Cruks: Centraal register uitsluiting kansspelen.

1.5  Diensten: de door Betent aangeboden kansspelen krachtens Vergunning op het Platform.

1.6  Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Platform en de Diensten, waaronder maar niet beperkt tot octrooirecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.

1.7  PEP: politiek prominent persoon, directe familieleden en naast geassocieerden van die persoon.

1.8  Platform: N1casino.nl en alle onderliggende pagina’s, subdomeinen.

1.9  Speelrekening: de door Betent in zijn spelsysteem op naam van een Speler aangehouden rekening met het speeltegoed van die Speler, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de Diensten.

1.10  Speelwinst: prijzen of premies door de Speler behaald met deelname aan de Diensten.

1.11  Speler: de klant van Betent die conform deze Algemene voorwaarden als speler is ingeschreven.

1.12  Spelersaccount: de persoonlijke omgeving waartoe een Speler toegang krijgt na het succesvol registreren als Speler.

1.13  Tegenrekening: de bij inschrijving op het Platform opgegeven en op naam van een Speler aangehouden bankrekening bij een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of bij een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366.

1.14  Vergunning: de vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand als bedoeld in artikel 31a Wet op de kansspelen met kenmerk [#];

1.15  Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Betent aanbiedt op het Platform.

2.2 Betent behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Wezenlijke wijzigingen zullen tenminste een maand voordat deze van kracht worden aan de Speler worden gecommuniceerd. Indien de Speler niet akkoord gaat met de wijziging(en), zal het Spelersaccount worden beëindigd conform de Algemene voorwaarden.

2.3 De Algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij vertalingen zal in geval van discrepantie tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie de Nederlandse versie voorgaan.

Artikel 3. Inschrijving

3.1 Inschrijving bij Betent als Speler is mogelijk voor alle natuurlijke personen die:

 1. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; en
 2. Niet zijn ingeschreven in Cruks;

3.2 Om zich in te schrijven moeten de volgende gegevens, voor zover van toepassing, verstrekt worden, zoals ook opgenomen op het betreffende identiteitsdocument:

 1. Voorna(a)m(en) en achternaam;
 2. Geboortedatum en -plaats;
 3. Indien van toepassing: BSN (na inschrijving van de Speler wordt dit direct vernietigd, tenzij uit enige wettelijk voorschrift anders voortvloeit);
 4. Woonadres;
 5. E-mailadres;
 6. Telefoonnummer;
 7. Bankrekeningnummer en de tenaamstelling;
 8. Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van een geldig identiteitsdocument (hiertoe dient de persoon een geldig identiteitsdocument te uploaden).

3.3 Door zich in te schrijven als Speler verklaart een Speler:

 1. Handelingsbekwaam te zijn;
 2. Akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden;
 3. Uitsluitend voor eigen rekening te zullen spelen;
 4. De inschrijving als Speler niet te zullen gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor fraude met of misbruik van de Diensten;
 5. Zorgvuldig om te zullen gaan met de identificatiemiddelen voor inschrijving als Speler op het Platform, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door Betent te stellen voorschriften op te volgen;
 6. Kennis te hebben genomen van:
 7. De Algemene voorwaarden;
 8. Het Verslavingspreventiebeleid;
 9. Het beleid ter voorkoming van kansspelgerelateerde criminaliteit; en
 10. Het privacy statement vn Betent.

3.4 Inschrijving als Speler vindt slechts plaats na:

 1. Succesvolle identificatie en verificatie van de opgegeven en overlegde gegevens door middel van VerifyMe-oplossing van CDDN.nl. Betent kan bij Spelers met een BSN als alternatieve identiteitsverificatie de zogenaamde Cruks-code en verificatie van de tenaamstelling van de Tegenrekening gebruiken;
 2. Validatie van het e-mailadres en telefoonnummer;
 3. Validatie van de tegenrekening;
 4. Raadpleging van Cruks en bevestiging dat de betrokken persoon daarin niet is opgenomen;
 5. Sanctiescreening, dat wil zeggen dat Betent vaststelt dat tegen inschrijving van de betrokken persoon als Speler geen bezwaren of bedenkingen bestaan op grond van de Wwft en/of de Sanctiewet 1977;
 6. Vaststelling van de limieten door de betrokken persoon, te weten:
 • De maximale duur van de toegang tot het Spelersaccount per dag, week of maand;
 • De maximale stortingen op de Speelrekening per dag, week of maand; en
 • Het maximale tegoed op de Speelrekening;
 1. Vaststelling dat de betrokken persoon 18 jaar of ouder is; en
 2. Indien van toepassing, succesvolle afronding van een verscherpt cliëntenonderzoek.

 

3.5 Betent behoudt zich het recht voor om bij het bestaan van risico verhogende factoren een zogenaamd verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren, onder andere wanneer de betrokken persoon een verhoogd risico met zich meebrengt op witwassen of het financieren van terrorisme. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 1. inwoners van landen met verhoogde geografische risicofactoren; en
 2. PEP’s.

3.6 Als Betent vaststelt dat een verscherpt cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd, verricht Betent in ieder geval een onderzoek naar de bron van de middelen van de betrokken persoon.

3.7 Ten aanzien van PEP’s voert Betent een aantal specifieke maatregelen uit, namelijk:

 1. Toestemming van een lid van het hoger leidinggevend kader van Betent om de betrokken persoon in te schrijven als Speler;
 2. Intensief monitoren van de transacties; en
 3. Te allen tijde onderzoek naar herkomst van de middelen van de PEP.

3.8 Betent behoudt zich het recht voor om als onderdeel van de inschrijving als Speler nadere documenten en informatie op te vragen of om een persoon niet als Speler in te schrijven, wanneer Betent weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de betrokken persoon niet aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler als bedoeld in dit artikel voldoet.

Artikel 4. Aanmelding

4.1 Bij iedere aanmelding van de Speler identificeert Betent de Speler en raadpleegt Cruks. De Speler krijgt alleen toegang tot zijn Spelersaccount, nadat is vastgesteld dat de Speler niet is ingeschreven in Cruks, met uitzondering van de situatie waarin Cruks als gevolg van een technische storing niet kan worden geraadpleegd. In dat geval:

 1. Stelt Betent de Kansspelautoriteit onverwijld in kennis van de storing en de gevolgen daarvan;
 2. Raadpleegt Betent het register zo spoedig mogelijk nadat de storing is opgeheven; en
 3. Beëindigt Betent de aanmelding van de in Cruks ingeschreven en tijdens de storing aangemelde Speler.

4.2 Betent heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter voorkoming van doorlopende en/of ongeautoriseerde aanmelding. De Speler mag deze niet omzeilen of obstrueren.

4.3 Betent laat een Speler niet toe tot deelname aan de Diensten, als het saldo op zijn Speelrekening daarvoor ontoereikend is.

Artikel 5. Schorsing

5.1 Betent schorst de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten in ieder geval:

 1. Op verzoek van de Speler;
 2. Bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving als Speler en/of aan de Algemene voorwaarden;
 3. Bij een redelijk vermoeden dat de Speler door onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kan berokken, als gevolg waarvan Betent de Speler heeft geadviseerd zich te laten inschrijven in Cruks, bij gebreke waarvan Betent de Kansspelautoriteit hierover heeft ingelicht;
 4. Bij (een redelijk vermoeden van) misbruik, fraude, vals spel of ander oneigenlijk gebruik van de diensten van Betent of niet naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in elk geval witwassen;
 5. Als de autoriteiten, waaronder maar niet beperkt tot de Kansspelautoriteit, daarom verzoeken;
 6. Bij een faillissement, onderbewindstelling, ondercuratelestelling, surseance of wettelijke schuldsanering of andere insolventieregeling met betrekking tot de Speler;

5.2 In het geval van een schorsing wegens een redelijk vermoeden van welke aard dan ook, wordt de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten geschorst voor de duur van het onderzoek, echter maximaal zes maanden. De schorsing van de mogelijkheid tot deelname aan de Diensten heeft geen gevolgen voor de toegang van de Speler tot de gegevens met betrekking tot diens Speelrekening.

Artikel 6. Beëindiging

6.1 Betent beëindigt de inschrijving van een Speler in ieder geval indien de Speler daarom verzoekt. Dit verzoek kan worden gedaan door contact op te nemen met de klantenservice op [email protected].

6.2 Betent beëindigt de inschrijving van een Speler wanneer niet langer aan de voorwaarden, zoals die bij de inschrijving conform artikel 2 Algemene Voorwaarden gelden, wordt voldaan. De Speler wordt hierover geïnformeerd.

6.3 Bij een beëindiging schakelt Betent de toegang tot de Diensten en de mogelijkheid tot aanmelding op het Spelersaccount uit.

Artikel 7. Beheer van het Spelersaccount

7.1 Een Speler is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Spelersaccount, het volledig en correct invoeren en houden van zijn gegevens en de veiligheid en het gebruik van de identificatiemiddelen gebruikersnaam en wachtwoord om zich aan te melden op het Spelersaccount.

7.2 Een Speler heeft altijd maar één Spelersaccount op het Platform. Als een Speler meer dan één Spelersaccount heeft, blokkeert Betent onmiddellijk alle Spelersaccounts. Behaalde Speelwinsten gedurende de periode dat er sprake was van meerdere Spelersaccount(s), komen te vervallen en kunnen door Betent worden teruggevorderd.

7.4 Betent waarborgt dat Spelers de opgegeven limieten te allen tijde kunnen wijzigen. Een verhoging van de limieten treedt pas na een week in werking en verlagingen van limieten vinden direct plaats.

Artikel 8. Betalingstransacties

8.1 Betalingstransacties tussen Betent en de Speler verlopen alleen via de Speelrekening. Een Speler kan slechts één Speelrekening hebben. Betent vergoedt geen rente over het saldo op de Speelrekening.

8.2 Betent staat voor betalingstransactie met de Speler enkel betaalinstrumenten toe die:

 1. Afkomstig zijn van een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of door een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366; en
 2. Ondubbelzinnig zijn te herleiden tot de persoon van de Speler.

8.3 Betent crediteert en debiteert de Speelrekening zonder onnodige vertraging.

8.4 Behoudens correcties crediteert Betent de Speelrekening van een Speler uitsluitend met geldmiddelen die:

 1. Afkomstig zijn van de Tegenrekening van de Speler of van een andere betaalrekening bij een kredietinstelling of betaaldienstverlener als bedoeld in 8.2 onder a van de Algemene voorwaarden, en die ondubbelzinnig tot de persoon van die Speler is te herleiden;
 2. Voortkomen uit Speelwinst; of
 3. Voortkomen uit een gratis verstrekt speelkrediet van Betent aan de Speler.

8.5 Betent crediteert de Speelrekening niet:

 1. Voor zover de Speler daarmee een of meerdere maxima zoals bedoeld in artikel 3.4 onder f van de Algemene voorwaarden overschrijdt;
 2. Indien de mogelijkheid tot deelname is geschorst op grond van artikel 7 van de Algemene voorwaarden.

8.6 Betent debiteert de Speelrekening van een Speler uitsluitend:

 1. Ten gunste van de Tegenrekening van de Speler; of
 2. Ten behoeve van de deelname van de Speler aan de Diensten; of
 3. Ten gunste van Betent’s betaalrekening;
  en nadat de Speelrekening is gecrediteerd met geld van de Tegenrekening.

8.7 Betent debiteert de Speelrekening van de Speler ten gunste van de Tegenrekening, tenzij een betrouwbare, verantwoordelijke en controleerbare organisatie van de Diensten zich hiertegen verzet en tenzij een Speler is geschorst op grond van artikel 7 van de Algemene voorwaarden:

 1. Indien de Speler daarom verzoekt;
 2. Voor zover het saldo op de Speelrekening het door de Speler in zijn Spelersaccount aangegeven maximum overschrijdt; of
 3. Indien de inschrijving van de Speler op verzoek van de Speler wordt beëindigd.

8.8 Betent houdt bij de uitbetaling de door Betent verplicht in te houden belastingen in conform de Wet op de kansspelbelasting.

8.9 Indien er een vermoeden van misbruik van de Speelrekening bestaat, wordt de Speler geacht misbruik te maken van zijn Speelrekening. Betent behoudt zich het recht voor om, aan haar ter beoordeling, de betreffende storting(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren en eventuele kosten die Betent in verband daarmee heeft gemaakt daarop in mindering te brengen.

8.10 Betent waarborgt dat de tegoeden op de Speelrekening te allen tijde met inachtneming van de wettelijke voorschriften aan de Speler kunnen worden uitgekeerd door middel van het aanhouden van een derdengeldenrekening.

Artikel 9. Kosten

9.1 Voor deelname aan de Diensten zijn geen vergoedingen verschuldigd behalve de vereiste inzet, tenzij anders is vermeld op het Platform. De hoogte van de inzet wordt bij de betreffende Dienst op het Platform vermeld.

9.2 De regels rondom de kansspelbelasting zijn per 1 oktober aangepast. Dit houdt voor jou als speler in dat je géén belasting meer hoeft te betalen over gewonnen bedragen bij N1casino.nl!

Artikel 10. Privacy

10.1 Betent verzamelt, verwerkt en beveiligt de persoonsgegevens van Spelers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierop is het privacy statement van toepassing.

Artikel 11. Klantendienst

11.1 De Klantendienst is de gehele dag kosteloos bereikbaar in de Nederlandse en Engelse taal via:

 1. Chatfunctie op het Platform
 2. E-mail op e-mailadres: [email protected]
 3. Telefoon op telefoonnummer: 0800 238 2489 (0800-N1CASINO)

11.2 De Klantendienst heeft de volgende taken:

 1. Informatievoorziening en ondersteuning met betrekking tot diensten die Betent aanbiedt op het Platform;
 2. Het registreren en behandelen van klachten conform wet- en regelgeving, zoals uitgewerkt in artikel 12 Algemene voorwaarden; en
 3. Het herkennen en registreren van interne en externe signalen die wijzen op onmatige deelname of risico’s op kansspelverslaving.

Artikel 12. Klachtenprocedure

12.1 Als een Speler klachten heeft over de diensten van Betent kan de Speler hierover een klacht indienen. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Klantendienst via [email protected]

12.2 Klachten worden binnen 72 uur na ontvangst geregistreerd. Daarbij worden geregistreerd:

 1. De contactgegevens van de klager;
 2. De datum van ontvangst van de klacht; en
 3. Het onderwerp en de inhoud van de klacht;

12.3. De ontvangst van de klacht wordt binnen 72 uur nadien aan de klager bevestigd.

12.4. De Klantendienst handelt klachten, afhankelijk van de aard daarvan, binnen 8 weken na ontvangst af. De klager wordt schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte gesteld van de bevindingen met betrekking tot de klacht en van de conclusie.

12.5. Indien de klacht betrekking heeft op gedrag waarover de klager eerder een klacht heeft ingediend en die volgens deze klachtenprocedure is afgehandeld, wordt de klacht niet in behandeling genomen en wordt de klager hiervan binnen een week na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

12.6. De afronding van de behandeling van een klacht wordt binnen 72 uur na de behandeling geregistreerd. Daarbij wordt geregistreerd:

 1. Binnen welke termijn de klacht is afgehandeld;
 2. Hoe de klacht is behandeld; en
 3. Het resultaat van de behandeling van de klacht.

12.7. De gegevens betreffende de persoon van de Speler worden geregistreerd met inachtneming van het privacy statement.

Artikel 13. Verantwoord spelen

13.1 Een Speler kan op elk moment de grenzen van zijn speelgedrag zoals bedoeld in artikel 3.4 onder f van de Algemenen Voorwaarden wijzigen, met dien verstande dat:

 1. Een verlaging van een of meer maxima onmiddellijk in werking treedt; en
 2. Een verhoging van een of meer maxima na tenminste een week.

13.2 Een Speler kan zich op elk moment vrijwillig laten uitsluiten van deelname aan alle op basis van een vergunning van de Kansspelautoriteit aangeboden kansspelen door zich te laten inschrijven in Cruks via: https://kansspelautoriteit.nl/veilig-spelen/gokproblemen/inschrijven-cruks/.

13.3 Een Speler kan onvrijwillig worden uitgesloten van deelname aan kansspelen door te worden ingeschreven in Cruks. De Speler heeft dan niet langer toegang tot enig kansspelaanbod.

13.4 Voor meer informatie over de uitsluiting van deelname, andere voorzieningen in verband met verantwoord spelen en het beleid van Betent in dit verband, wordt verwezen naar het Verslavingspreventiebeleid .

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform en de Diensten berusten bij Betent en/of aan Betent gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers.

14.2 Deelname aan de Diensten is alleen voor persoonlijk gebruik ten behoeve van de deelname aan de kansspelen op het Platform. Spelers mogen geen inbreuk maken op de hiervoor genoemde Intellectuele Eigendomsrechten, door deze op enige manier openbaar te maken, te kopiëren of voor enig ander doel te gebruiken. Het is daarom niet toegestaan om reverse engineering of een decompilatie toe te passen terzake van de inhoud van het Platform, de eigendomsvermelding daarvan te wijzigen, te verwijderen of onleesbaar te maken, of te proberen de broncode of andere vertrouwelijke informatie af te leiden of op enige wijze te gebruiken ten nadele van Betent, aan Betent gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers;

14.3 Het is Spelers voorts niet toegestaan om domeinnamen, merken of Google AdWords te registeren die lijken op of identiek zijn aan enige werken en/of tekens waarop Betent Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

14.4 Niet alleen Betent maar ook aan Betent gelieerde derden en/of bij het Platform betrokken partners, kunnen op dit artikel 14 Algemene voorwaarden een beroep doen. Dit artikel en, waar nodig de overige artikelen van de Algemene voorwaarden, gelden hiertoe jegens hen als een onherroepelijk derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15. Spelonderbrekingen

15.1 Betent spant zich in om technische storingen en andere incidenten die het normale spelverloop verhinderen, zo veel mogelijk te voorkomen.

15.2 In het geval van een technische storing of incident waarbij een gestart spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van Betent, zal Betent:

 1. De speler hierover informeren via de interface; en
 2. De inzet van de Speler terugstorten.

15.3 In het geval van een technische storing of incident waarbij een gestart spel niet kan worden voortgezet vanwege een oorzaak aan de zijde van de Speler, zal Betent:

 1. De speler indien mogelijk hierover informeren via de interface; en
 2. De inzet van de Speler niet terugstorten; en
 3. Het resultaat van de speelronde verrekenen met het spelersaccount.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Betent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van het Platform, deelname aan de Diensten en/of voor informatie verstrekt door of vanwege Betent, inclusief de medewerkers van Betent.

16.2 Betent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van (tijdelijke) onderbrekingen van of storingen de functies en/of tijdelijke beperkingen van de mogelijkheden van het Platform of de Diensten.

16.3 Betent is niet aansprakelijk voor storingen die veroorzaakt worden door de apparatuur van de Speler of storingen van de internetprovider van Speler of voor schade veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van het Spelersaccount.

16.4 Betent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van faillissement van de bank(en) of andere partijen waarmee Betent samenwerkt voor de exploitatie van het Platform.

16.5 Betent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals maar niet beperkt tot internetstoringen, hardware storingen, netwerkstoringen en soortgelijke omstandigheden, DDOS en soortgelijke aanvallen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, pandemie, natuurrampen, overstromingen en andere onvoorziene omstandigheden.

16.6 De in dit artikel vermelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover dwingend recht zich daartegen verzet.

16.7 Onder ‘schade’ zoals bedoeld in dit artikel verstaat Betent ook gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde omzet, winst en immateriële schade als ook het verlies van data.

Artikel 17. Overig

17.1 Betent behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die uit de Algemene voorwaarden voortvloeien over te dragen aan derden. Betent heeft hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming van een Speler nodig.

17.2 Het is een Speler niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen onder de Algemene voorwaarden aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betent.

17.3 Betent behoudt zich het recht voor om de Diensten te wijzigen, toe te voegen of te staken voor zover toegestaan op grond van geldende wet- en regelgeving en de Vergunning.

17.4 Indien Betent geen of gedeeltelijk gebruik maakt van haar rechten, betekent dit niet dat Betent afstand doet van deze rechten en ontslaat dit de Speler niet van zijn verplichtingen.

17.5 Als een bepaling uit de Algemene voorwaarden in strijd is met wet- of regelgeving, zal dat de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden niet aantasten. De betreffende bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een nieuwe bepaling die wettelijk wel is toegestaan en die naar aard en inhoud zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zal hebben.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op de Algemene voorwaarden en alle daarmee verband houden overeenkomsten tussen een Speler en Betent is Nederlands recht is van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.